top of page

文法  Grammar

蛋糕%2520icon_edited_edited.png

5-16歲

孩子%2520icon_edited_edited.png

2 - 6 學生

每堂一小時

麥克風2.png

英語上課

語法

課程深入淺出講解文法的要點及基本理論,並透過生活例子帶出應用時的技巧,令課堂變得輕鬆有趣,小朋友在運用時亦較易掌握。

Grammar1_edited_edited.jpg
Grammar2_edited.jpg
語法3%208mb_edited.jpg
gr%20goal3_edited.jpg
Gr%20goal5%20r_edited.png
bottom of page